HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ


SL TCPH đã sử dụng dịch vụ V-Vote
1

SL các đợt V-Vote đã và đang tiến hành
1

SL CĐ tham gia bỏ phiếu điện tử
7

SL NN tham gia bỏ phiếu điện tử
0

Tỷ lệ số CPĐD bỏ phiếu điện tử so với CP đã tham gia bỏ phiếu
1.00