HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ


SL TCPH đã sử dụng dịch vụ V-Vote
11

SL các đợt V-Vote đã và đang tiến hành
25

SL CĐ tham gia bỏ phiếu điện tử
819

SL NN tham gia bỏ phiếu điện tử
26

Tỷ lệ số CPĐD bỏ phiếu điện tử so với CP đã tham gia bỏ phiếu
1.00