HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ


SL TCPH đã sử dụng dịch vụ V-Vote
10

SL các đợt V-Vote đã và đang tiến hành
17

SL CĐ tham gia bỏ phiếu điện tử
479

SL NN tham gia bỏ phiếu điện tử
14

Tỷ lệ số CPĐD bỏ phiếu điện tử so với CP đã tham gia bỏ phiếu
1.00